Tillsammans når vi barn

Vi är sju organisationer och en myndighet som kämpar för barns rättigheter. Vårt mål är att alla barn ska känna till barnkonventionen och förstå sina rättigheter. Vi vet att det på sikt gör att färre barn far illa.

BRIS är en ideell organsation som ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta barnets dialog med vuxna.

www.bris.se

ECPAT är en barnrättsorganisation vars vision är en värld utan barnsexhandel. Organisationens ändamål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel.

www.ecpat.se

Stiftelsen World Childhood Foundation startades 1999 av Drottning Silvia och har till uppgift att värna om barns rätt till en barndom och särskilt arbeta för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen.

www.childhood.se

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

www.barnombudsmannen.se

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för att barns rättigheter erkänns, respekteras och efterlevs. Plan är religiöst och politiskt oberoende och arbetet utgår från Barnkonventionen.

www.plansverige.org

UNICEF är FN:s barnfond. UNICEF Sverige är en ideell förening som har som uppdrag att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter.

www.unicef.se

SOS Barnbyar står på barnens sida. I över sextio år har vi sett det som vår uppgift att hjälpa de allra mest utsatta barnen. Idag driver vi barnbyar i 133 länder där föräldralösa eller övergivna barn kan få ett nytt hem.

www.sos-barnbyar.se

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

www.rb.se